רחוב הברזל 34 רמת החיל תל אביב / טלפון: 03-6471999  

הזמנות מעל 199ש'ח - משלוח ללא עלות

תקנון אתר מרתוניה

כללי
אתר האינטרנט www.marathonya.co.il מופעל על ידי ד.א.ג.ש מוצרי ספורט בע”מ ח.פ 514336791 להלן העוסק.
האתר משמש גם כאתר סחר אלקטרוני לרכישת מוצרים מסוגים שונים
קריאת התקנון מהווה אישור והסכמה לכל הסעיפים המופיעים בו.
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות התקנון לבין פרסום אחר כלשהו, תגברנה הוראות תקנון זה.
האמור בתקנון זה בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, גם לשון נקבה במשמע.
אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם את התכנים המופיעים באתר או להשתמש בתכנים בכל דרך אחרת, ללא הסכמת העוסק מראש ובכתב.
העוסק שומר לעצמו את הזכות לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ללא צורך בהודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו באתר.

רישומי המחשב של החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות .
נפלה טעות בתיאור המוצר , לא יחייב הדבר את העוסק.
הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון , כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים .
גלישה בחנות ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו , מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון , לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה , הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות.
כמו כן, השימוש באתר ו/או בתכניו ו/או בשירותים המוצעים בו, כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן והכוללים את מדיניות הפרטיות (“מדיניות הפרטיות”). תנאים אלה מהווים הסכם מחייב בין המשתמש לבין האתר. ביצוע פעולה כלשהי באתר מהווה הצהרה על הבנת תוכנו, קבלת התנאים המופעים והסכמה כי לא תהיה למשתמש ו/או למי מטעמו טענה ו/או תביעה כנגד מפעילי / בעלי האתר ו/או למי מטעמם במישרין ו/או בעקיפין בגין פעולה שביצע באתר.
אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר , לרבות גרפיקה , עיצוב , הצגה
מילולית , סימני מסחר , סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של העוסק ו Marathonyaו/או מי מטעמם .

הגדרות

בתקנון זה, יהיה למונחים שלהלן, את הפירוש שרשום לצידם:
האתר – לרבות כל חלק ממנו.
העוסק – בעלי האתר ו/או מנהלי האתר ו/או מתכנני האתר ו/או מתחזקי האתר ו/או מפעיל האתר.
תוכן – כל חומר המופיע באתר או חלק ממנו לרבות בלוגים, טקסטים, קבצים, סרטונים, תמונות, מחירים באנרים, וכו’.
פעולה/שימוש- גלישה באתר וביצוע רכישת או הזמנת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר ו/או שימוש בשירותיו השונים בהתאם להוראות תקנון זה.
לקוח- אדם ו/או גוף הגולש שרכש מוצר באמצעות האתר והעסקה אושרה ע”י חברת האשראי.
חוק הגנת הצרכן- חוק הגנת הצרכן ,התשמ”א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו.
מוצר חדש- מוצר חדש לחלוטין באריזה מקורית סגורה.
מוצר מחודש- מוצר תקין שאריזתו המקורית נפתחה, ונעשה בו שימוש תקופת קצרה, אשר הוחזר ליבואן ונבדקה ואושרה תקינותו ע”י היבואן ונארז מחדש על ידו, ונרשם במקום בולט על גביו כי הוא מחודש.
מוצר משומש- מוצר תקין שנעשה בו שימוש, וצוין על גביו כי הוא משומש.
מוצר עם ליקוי חיצוני- מוצר חדש תקין שנפל בו פגם חיצוני ואסטטי בלבד שאין בו כדי לפגוע בתקינותו ובתפקודו של המוצר.
משתמש- אדם ו/או גוף אשר נכנסו לאתר “מרתוניה”
קניה ו/או רכישה – קנית מוצר בחנות בהתאם להוראות תקנון זה.

תנאים לכשירות המשתמשים באתר

אדם רשאי להשתתף במכירות שבאתר אך ורק מי שמתקיימים בו כל התנאים הבאים ובמצטבר:
כל אדם מעל גיל 18, בעל תעודת זהות ישראלית, הכשיר לבצע פעולה משפטית או כל תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
המשתתף קרא את תקנון האתר ואישר אותו בדרך שנקבעה באתר.
ברשות המשתמש תיבת דואר אלקטרוני וכתובת מגורים בישראל.
ברשות המשתמש כרטיס ישראלי או בינלאומי בתוקף, שהונפק בישראל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
ההשתתפות מותנית בהרשמה לאתר ובמסירת פרטים אישיים מלאים, נכונים ומדויקים. מרתוניה רשאית למנוע ממשתתף שמסר פרטים לא נכונים לקחת חלק במכירות שהיא מבצעת במסגרת האתר.
המשתתף יזמין מוצרים לשימושו הפרטי בלבד ולא יסחר בהם.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מרתוניה תהא רשאית לפי שיקול דעתה ובכל עת לבטל הזמנה ו/או למנוע ממשתמש להשתמש באתר אם הוא ביצע מעשה בלתי חוקי, ו/או מסר למרתוניה בכתב או בעל פה פרטים שגויים, ו/או הפר תנאי מתנאי התקנון, ו/או הוא ביצע מעשה שיש בו כדי לפגוע בפעילות האתר ו/או במרתוניה, ו/או אם יש למרתוניה יסוד סביר להניח כי הוא סחר או מתכוון לסחור במוצרים אותם הוא הזמין ו/או מתכוון להזמין באמצעות האתר.

פרטי המוצר והמכירה

לכל מוצר המפורסם באתר יוצגו פרטי המכירה, הכוללים את השם המסחרי של הספק ופרטיו, שם המוצר, מחיר המכירה, סוג המכירה, מפרט המוצר, פרטי אחריות ואספקה, תנאי תשלום, דמי משלוח, התקופה שבה הצעת המחיר תהיה בתוקף, סטאטוס המוצר (חדש/מחודש/משומש/עם ליקוי חיצוני), תמונה, וכל פרט רלבנטי אחר ( הכל להלן:”פרטי המכירה”).
למען הסר ספק, יובהר כאן כי התמונות המוצגות באתר לצד המידע אודות המוצר הן להמחשה בלבד, ויתכנו שינויים במידות בצבעים ובתכונות , בין המוצר המוצג למוצר המסופק ללקוח.
המחירים המוצגים באתר הינם בשקלים וכוללים מע”מ.
מדיניות פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר
הפרטים האישיים שיימסרו על ידי כל אחד מלקוחות האתר במסגרת מילוי “טופס פרטים אישיים” באתר יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של גרין .
מרתוניה לא תמסור את פרטי לקוחותיה לצדדים שלישיים, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
(א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין)
(ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי הלקוח ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח לבין מרתוניה.
(ג) אם וככל שהדבר יידרש לצורך הפעלת האתר, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים המעורבים בהפעלת האתר ולצטרך השלמת העסקה ללא פרטי אשראי.
ללקוחות האתר לא תהיה טענה או דרישה כלפי מרתוניה בקשר למסירת פרטי הלקוח שלהם כאמור.
מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה של הלקוח לכך שפרטי הלקוח שלו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת מרתוניה, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של מרתוניה או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות: (א) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה ללקוח בכל דרך לרבות באמצעות “עוגייה” ((cookies ו/או בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר); (ב) לצרכים שונים כגון עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר ללקוחות מרתוניה; (ג) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות. שימוש כאמור בפרטי הלקוח לא ייחשב כפגיעה בפרטיות.
עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של מרתוניה והלקוח מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א 1981. מרתוניה לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
לקוחות האתר מאשרים שידוע להם שלא חלה עליהם חובה חוקית למסור את פרטיהם האישיים וכי מסירת המידע הנ”ל נעשית מרצונם החופשי ובהסכמתם. לקוחות האתר מסכימים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטיהם האישיים ומאשרים כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותם בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו. מרתוניה רשאית להמשיך ולשלוח ללקוח מידע שיווקי ופרסומי אלא אם כן הלקוח ביקש ממנה לחדול מכך בהתאם להוראות הדין.
לקוחות המתנגדים לשימוש בפרטיהם האישיים ו/או שמעוניינים להסיר עצמם ממאגר הלקוחות של מרתוניה ו/או שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר; יודיעו על כך לשירות הלקוחות של מרתוניה.

משלוחים ומועדי אספקה

מרבית המוצרים שמוזמנים באמצעות האתר, יסופקו ללקוח ע”י דואר שליחים באמצעות דואר ישראל או חברת אביב שיגור או באמצעות שליח של מרתוניה ו/או מי מטעמה ו/או לפי העניין, בתוך 14 ימי עסקים, אלא אם כן צוין אחרת בפרטי המכירה של המוצר. להסרת ספק, ימי שישי שבת, מועדים וחגים אינם נמנים עם ימי עסקים.
מרתוניה תעשה כל מאמץ כי המוצרים יגיעו עוד קודם לכן .
במידה ולא נוכל לספק את ההזמנה תוך 14 ימי עבודה, ניידע אתכם באמצעות דואר אלקטרוני.
במקרה בו לא יעלה בידינו ליצור קשר עמכם לשם תיאום האספקה, לא נחויב לספק את המוצר תוך 14 ימי עבודה מיום אישור ההזמנה, לא נחייב אלא נראה את העסקה כמבוטלת.
על אף האמור לעיל, באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, מרתוניה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים, לספק את המוצרים ללקוח תוך מועד אספקה אחר שיקבע לגבי כל מקרה ובמקום סמוך ומקובל לפי תיאום מראש עם הלקוח.
מרתוניה לא תהא אחראית לעיכוב באספקת המוצר במקרה של מסירת כתובת שגויה ו/או חסרה ע”י הלקוח, ולא תזכה את הלקוח בפיצוי כלשהו עקב כך.
במקרה של עיכוב באספקת מוצר מעבר למועד שנקבע למשלוח, שלא עקב מסירת כתובת שגויה או לא מלאה, לא יגבו דמי משלוח מהלקוח וזאת כפיצוי מוסכם מראש על האיחור במשלוח.מוסכם כי פיצוי זה הינו הפיצוי הבלעדי לו יהיה זכאי הלקוח, והלקוח מוותר על כל פיצוי אחר ו/או נוסף.
מרתוניה ו/או מי מטעמה, לפי העניין, יהיו רשאים לאפשר איסוף עצמי בתיאום מראש עם הלקוח לפי התנאים שיקבעו ע”י מרתוניה ו/או מי מטעמה, לפי העניין. במקרה הזה מרתוניה לא יגבו דמי משלוח מהלקוח.
דמי המשלוח ישולמו במעמד ביצוע ההזמנה באתר, בהתאם לנתונים שמסר הלקוח בעת ביצוע ההזמנה. ככל שתתגלה אי התאמה בין הנתונים שמסר הלקוח לבין התנאים הקיימים בשטח לצורך אספקת המוצר, יחויב הלקוח בתשלום ההפרשים המגיעים למרתוניה בגין דמי המשלוח.

ביטול עסקה ע”י הלקוח

לתשומת ליבך, עסקה שמבוצעת באמצעות האתר הינה מוגדרת כ-עסקת מכר מרוחק בהתאם להגדרה המצויה בסעיף 14ג בחוק הגנת הצרכן. עסקת מכר מרחוק היא התקשרות בעסקה של מכר נכס או של מתן שירות, כאשר ההתקשרות נעשית בעקבות שיווק מרחוק, ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה.
בהתאם לחוק הגנת הצרכן, ההודעה בדבר ביטול עסקת מכר מרחוק תעשה רק בפנייה בכתב באמצעות משלוח פקס או בדואר האלקטרוני למחלקת השירות של מרתוניה מפעילת האתר שפרטיה מופיעים בסעיף האחרון של התקנון. לא ניתן לבטל עסקת מכר מרחוק בעל- פה.
ניתן לבטל עסקה כאמור מיום ביצוע העסקה ועד ארבעה עשר (14) ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת הודעת הגילוי, לפי המאוחר מביניהם.
אם העסקה מבוטלת עקב פגם במוצר ו/או בשל אי התאמה בין הפרטים שנמסרו בטופס הגילוי לבין המוצר שהתקבל בפועל ו/או אם לא סופק המוצר במועד שנקבע, מרתוניה תחזיר ללקוח בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח, תבטל את חיובו של הלקוח בשל העסקה ותמסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור, ולא תגבה מהלקוח דמי ביטול כלשהם, כל זאת לאחר תאום עם הלקוח ואיסוף המוצר על ידי מרתוניה ו/או עצירת אספקת המוצר ללקוח ובלבד שהלקוח החזיר טת המוצר הפגום באריזתו המקורית ללא שימוש.
במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם במוצר ו/או בשל אי התאמה, מרתוניה תחזיר ללקוח, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח, תבטל את חיובו של הלקוח בשל העסקה ותמסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא יגבה מהלקוח סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר נושא העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם. במקרה כאמור באחריות הלקוח למסור את המוצר לידי מרתוניה, לפי העניין ולשאת בהוצאות ההובלה ככל שיידרשו.
במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם ו/או אי התאמה שנעשה בהתאם להוראות חוקי הגנת הצרכן, מרתוניה תוכל לתבוע מהלקוח את נזקיה, אם ערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

ביטול עסקה ע”י מרתוניה

מרתוניה רשאית לבטל מכירה בין היתר במקרים הבאים:
אם יתברר לה שנפלה טעות סופר או טעות טכנית חריגה בהצגת פרטי המכירה של מוצר ו/או השירות.
עקב תקלת תקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שפגמה בהליך רכישה תקין.
אם יתברר כי במהלך המכירה נעשתה פעילות שאינה חוקית מצד גורם כלשהו.
במקרים של כוח עליון המונעים את המשך המכירה ו/או ניהולה באופן תקין.
אם המוצר לא ימצא במלאי הזמין למשלוח באותה עת.
מרתוניה תשלח הודעה על ביטול הרכישה ללקוח בדוא”ל שמסר בעת ביצוע ההזמנה.
במקרה של ביטול עסקה כאמור לעיל, לא תהא ללקוח כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מרתוניה ו/או מי מטעמה ככל שפעלו בהתאם לאמור לעיל

אבטחת מידע

תשלום מאובטח בכרטיס אשראי
דפי הסליקה מאובטחים ע”י חברת יעד שריג מערכת סליקה מוסמכת ומאושרת על ידי ארגון PCI, לתקן אבטחת מידע ונתונים המחמיר ביותר PCI: DSS Level 1.
תשלום בפייפל
בעל חשבון בפייפל יוכל לשלם מבלי למסור את פרטי האשראי.
תשלום במזומן
אם בחרת באיסוף עצמי- ניתן לשלם בעת לקיחת המוצר מנקודת איסוף (תקף רק בחלק מנקודות האיסוף, בתאום מראש).

חוסר במלאי

במקרה ואזל המוצר מהמלאי, מרתוניה מתחייבת להודיע ללקוח על כך שייתכנו עיכובים באספקת הסחורה. ללקוח תינתן האפשרות לבחור במוצר אחר במקום המוצר החסר או לבטל את ההזמנה ולקבל זיכוי מלא.
דין ושיפוט
בביקורך באתר, הנך מסכים לכך שתנאי השימוש כפופים לחוקי מדינת ישראל בכל דבר ועניין.
בביקורך באתר הנך גם מסכים כי הסמכות המשפטית היחודית לבירורים ומחלוקת בנושא האתר והפעולות שבו תהיה אך ורק לבית המשפט שבתל אביב ולא כל בית משפט אחר.
שליחת תמונות לאתר
בביצוע הפעולה של שליחת תמונה לאתר יש משום אישור בלתי משתמע של שולח התמונה, כי הוא בעל מלוא זכויות הקניין בתמונה שנשלחת וכי התמונה לא מפרה כל זכות קניין רוחני, פוגעת בשם טוב של צד שלישי כלשהו או פוגעת בפרטיות. המשתתף מודע לכך שכל הפרה של סעיף זה עשויה לגרום נזק משמעותי למרתוניה ומתחייב לפצות את מרתוניה על כל נזק, לרבות נזקים שיגרמו כתוצאה מהליכים משפטיים שינקטו על ידי צדדים שלישיים, כתוצאה מהפרת ההתחייבות המפורטת בסעיף זה.
בשליחת התמונה מעניק שולח התמונה למרתוניה , הרשאה בלתי חוזרת, להשתמש בתמונה, ובאסוציאציה שיצר המשתתף לטובת אמצעי שיווק ש-מרתוניה תראה לנכון וזאת ללא כל תמורה שתשולם לשולח התמונה.
פרטי העוסק מפעיל האתר
למידע אודות האתר, ולשאלות הקשורות עם תוכנו ולביטול עסקה ניתן להתקשר עם שירות לקוחות:
בטלפון: 03-6471999
בימים א-ה בין השעות 11:00 ועד 19:00
בדואר אלקטרוני:marathonya@013net.net